Ocena powdrożeniowa, powiadomienie

W związku z realizacją programu nr MBX/73 1 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania subwencji z Amerykańskiego Programu Edukacyjnego

Harmonogram debata w czasie konferencji obejmuje wymienione tu grupy panelowe:
 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3

 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji

 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych

 • Pomiar sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Symulacje Strategiczne

 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym

 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS - województwo świętokrzyskie

 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno - promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów

 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013

 • - porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności"

 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego "Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006"- I raport roczny

 • Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

 • Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych

 • Naprawa i konserwacja maszyn

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska

 • Ochrona przeciwpożarowa

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: sulęciński oraz makowski

  Upoważnieni beneficjenci to: LECH Browary Wielkopolskie S.A., PIRCh Naftobudowa Holding S.A., SECURITY SERVICE Łódzka Agencja Ochrony Mienia, Bocheńska Spółdzielnia Inwalidów, TV-KABEL-SAT , "Rinf" , Blirt SA, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, INEA S.A., LGC Guział Sp. k., PL-USA Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Nowych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o. o. , LECH Sp. z o.o, Miasto Poznań, ES-CONSULTING SMULEWICZ IWONA

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • 03.06.2016. 13:37